Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zorg- en Dienstverlening Pherenike

Pherenike B.V. gevestigd te Den Haag, KvK te Den Haag onder nummer 71766855.
Pherenike B.V. is een zorgorganisatie die zich statutair ten doel stelt het leveren van zorg en begeleiding aan (ex) (middelen) verslaafde cliënten.

Organisatie
Structuur van de organisatie Pherenike (statutair genaamd Pherenike B.V.), heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en heeft meerdere nevenvestigingen. Pherenike heeft een besturingsmodel waarin sprake is van Bestuur, directie en een Raad van Commissarissen (Raad van Toezicht).

Bestuur, toezicht en medezeggenschap Governance
Governance, Bestuur en Toezicht wordt geregeld in de statuten en reglementen van Raad van Bestuur (hierna RvB) en Raad van Commissarissen (hierna RvC). De statuten van Pherenike voldoen aan de actuele wet‐ en regelgeving die aan de statuten van een zorginstelling worden gesteld en voldoen in grote lijnen aan de Zorgbrede Governance Code. Pherenike handelt dan ook zoveel mogelijk in de geest van deze code.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon van Pherenike, die zorg-/dienstverlening biedt aan cliënten met
  een beperking en die op grond van de Wet toelating zorginstellingen is toegelaten om WMOzorg te leveren.
 2. Cliënt: een natuurlijke persoon die zorg-/dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.
 3. Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgesteld of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een cliënt in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven WMO BW-zorgaanspraken volgens de Landelijke Toegang Beschermd Wonen. In geval de zorgaanspraak verblijf is aangewezen, wordt de omvang van de geïndiceerde zorgaanspraken uitgedrukt in een bepaald BW indicatie.
 4. Zorgverlening: het verrichten van handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een cliënt.
 5. Dienstverlening: het verrichten van andere handelingen dan zorgverlening rechtstreeks betrekking hebbend op een cliënt.
 6. Zorg-/dienstverlening: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager.
 7. Begeleidingsplan: het document waarin de afspraken over de zorg en dienstverlening schriftelijk uitgewerkt worden. Het begeleidingsplan vormt een geheel met de overeenkomst.
 8. Zorg in natura (ZIN): zorg waarvoor de zorgaanbieder volgens wettelijke regels vergoeding ontvangt voor de individuele cliënt.
 9. Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan de cliënt op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee de cliënt zelf zorg kaninkopen.
 10. De zorg-/(dienstverlenings) overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen zorgaanbieder en cliënt schriftelijk wordt aangegaan en waarmee de zorgaanbieder zich jegens de cliënt verbindt om zorg-/dienstverlening te verrichten tegen betaling of door ZIN te bieden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg/dienstverleningsovereenkomsten tussen de cliënt en zorgverlener.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.
 3. In geval van bijzondere voorwaarden, afwijkend van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voor.

Artikel 3. Programma, ondersteuning en begeleiding

 1. Pherenike biedt beschermd wonen, beschermd thuis, begeleiding en dagbesteding.
 2. Begeleiding vindt plaats op alle leefgebieden, richting zelfredzaamheid alsmede op gebied van het bestendigen van herstel van verslaving in de breedste zin van het woord.
 3. In de laatste fase, ondersteuning bij uitstroom naar eigen woning en/ of verder ambulante begeleiding of verwijzing naar andere vorm(en) van begeleid wonen.

Artikel 4. Aanmeld-, intake- en instroomprocedure

 1. Om toegelaten te worden tot het programma is een aanmeldprocedure van toepassing. Pherenike behoudt het recht om toelating te weigeren.
 2. Een aanmelding wordt pas vervolgd wanneer alle gevraagde informatie en benodigde formulieren opgestuurd zijn. Er zal pas na een intakegesprek en definitieve toezegging door de gemeente tot financiering van het traject, besloten worden of plaatsing bij Pherenike mogelijk is. Garantie voor datum van plaatsing kan pas afgegeven worden wanneer er daadwerkelijk
  plaats beschikbaar is. Dit kan afwijken van de aangevraagde instroomdatum en staat niet gelijk aan akkoord van plaatsing.
 3. Idealiter stroomt cliënt rechtstreeks in vanuit de kliniek/behandelsetting. Mocht het nodig zijn dat cliënt vanuit de kliniek elders moet overbruggen omdat er niet direct plaats is bij Pherenike of er nog geen akkoord is vanuit de gemeente, dient cliënt twee keer per week op een van de locaties van Pherenike een UC af te geven, om vast te kunnen stellen dat cliënt niet
  teruggevallen is in gebruik. Dit ook als stok-achter-de-deur voor cliënt in het prille begin van herstel.
 4. Bij instroom voert een teamlid van Pherenike indien nodig een tassencontrole en voertuigcontrole uit waarbij de persoonlijke bezittingen van cliënt doorzocht zullen worden op eventuele niet toegestane artikelen en middelen. Deze controle kan indien nodig vaker uitgevoerd worden.
 5. Voor toelating in de nieuwe woonomgeving zal cliënt getest worden op middelengebruik, middels blaastest en urinecontrole. Bij een positieve uitslag zal de toegang tot de woning en het starten van het begeleidingstraject geweigerd worden

Artikel 5. Huisvesting
De zorgorganisatie Pherenike heeft woongebouwen ter beschikking bestaande uit (on)zelfstandige zorg-units met gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, specifiek bestemd voor de hiervoor genoemde doelgroep.

 1. Cliënt dient ingeschreven te staan, dan wel te worden, in de Gemeentelijke Basis Administratie, e.e.a. afhankelijk van afgifte WMO-indicatie en voorwaarden indicatie vertrekkende Gemeente.
 2. Cliënt dient zich direct na instroom bij Pherenike in te schrijven als woningzoekende.
 3. Huisvesting bestaat uit een eigen of gedeelde kamer in een gezamenlijk huishouden in een beschermende woonvorm. Het is, voor deze woningen, niet mogelijk om in aanmerking te komen
  voor huurtoeslag. Voor verschuldigde betaling met betrekking tot huur/eigen bijdrage, zie artikel 20 van dit document.
 4. Medewerkers van Pherenike hebben te allen tijde toegang tot de woningen en alle vertrekken daarin.
 5. Cliënt zal de woning netjes gebruiken en schoonhouden en gaat akkoord met de huisregels.
 6. (Spel)computers zijn niet toegestaan. Laptop/tablet/mobiele telefoon is wel toegestaan, mits dit overlegd is met Pherenike. Wanneer gebruik van bovenstaande apparaten uit balans is en naar mening van de begeleiding schadelijk is voor het herstel van cliënt, mag er ingegrepen worden.
 7. De organisatie zal de woning en desbetreffend ruimte(s) ter beschikking stellen aan de cliënt op de
  datum van aanvang van de overeengekomen periode.
 8. Het is niet toegestaan meubels en/of inventaris te verplaatsen of te verwijderen of toe te voegen. De
  organisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van en/of schade aan bezittingen
  (achtergelaten na de huurperiode).
 9. De cliënt wordt geacht de kamer in goede orde te hebben aanvaard tenzij de cliënt gebreken binnen zeven dagen na de aanvang van de huurovereenkomst kenbaar maakt.
 10. Pherenike is niet verplicht om de cliënt alternatieve huisvesting aan te bieden als deze niet tevreden is.
 11. Bezoek, logies, interne verhuizing.
  Het is de cliënt niet toegestaan andere personen toe te laten tot het pand zonder uitdrukkelijke toestemming van de begeleiding. De cliënt is er verantwoordelijk voor dat zijn/haar evt. gast niet handelt in strijd met enig beleid, uiteengezet in de algemene voorwaarden, huurovereenkomst en/of
  de huisregels.
 12. Het is cliënt niet toegestaan binnen een woongebouw van Pherenike te verhuizen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder en/of begeleiding. Een verzoek hiertoe wordt individueel beoordeeld en is afhankelijk van beschikbaarheid en bestaande reserveringen.

Artikel 6: Overeenkomst

 1. Het recht op zorg-/dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van eenzorg-
  /dienstverleningsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt.
 2. Een zorg-/dienstverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand
  na ondertekening door zowel zorgaanbieder alsmede cliënt.
 3. In het geval de feitelijke zorg-/dienstverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt die datum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt dan ook die ingangsdatum vastgelegd.
 4. In de overeenkomst leggen zorgaanbieder en cliënt de overeengekomen zorg en dienstverlening vast.
 5. Tenzij anders aangegeven, maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 7: Toegang woningen

 1. Medewerkers van Pherenike hebben te allen tijde toegang tot de woningen en alle vertrekken daarin.
 2. Cliënten hebben alleen toegang tot de algemene vertrekken in de woning waarin zij verblijven en hebben toegang tot het eigen slaapvertrek in de woning.

Artikel 8: Begeleiders

 1. Pherenike werkt met meerdere gekwalificeerde zorgverleners. Alle zorgverleners komen regelmatig samen om de voortgang van cliënten te bespreken. Hier kan besloten worden een begeleidingsplan/traject aan te passen, en/of bij zwaarwegende redenen tijdelijk of permanent te beëindigen.
 2. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk zorgverlener(s) toegewezen.
 3. Tussentijds kan Pherenike om haar moverende redenen besluiten een andere persoonlijk zorgverlener aan cliënt toe te wijzen.
 4. Indien cliënt verhuist naar een andere woning binnen dezelfde locatie of naar een andere locatie van Pherenike, zal er een andere persoonlijk begeleider toegewezen worden.
 5. In geval van verschil van mening tussen cliënt en zorgverlener kan worden geëscaleerd naar de klachtenfunctionaris en/of bestuur.

Artikel 9: Beëindiging en opzegging zorgaanbieder

De zorg-/dienstverleningsovereenkomst eindigt in de volgende situaties:

 1. Het verstrijken van de looptijd
 2. Het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit
 3. Het overlijden van de cliënt
 4. Een door de zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de cliënt uit Pherenike
 5. Opzegging
 6. Wijziging
 7. Gedwongen opname elders
 8. Terugval in alcohol en/of drugsgebruik en/of ander verslavingsgedrag.
 9. De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg-/dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd
 10. In geval van surseance of faillissement van de zorgaanbieder
 11. Agressie van cliënt aan medewerkers van zorgaanbieder en/of mede cliënten
 12. Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de cliënt.
 13. In bovenstaande gevallen, kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de cliënt onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
 14. Opzegging met onmiddellijke ingang van de overeenkomst kan in ieder geval geschieden in geval van bovenstaand punt 8, 9, 10 en 11.
 15. In dat geval volgt onmiddellijke verwijdering uit de woning, worden de huissleutels teruggevorderd en de contactpersonen van de cliënt op de hoogte gesteld. Vooruitbetaalde persoonlijke bijdrage en borggelden worden niet teruggegeven. De Gemeente zal op de hoogte worden gesteld van de beëindiging van de begeleiding.
 16. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 10: Beëindiging en opzegging cliënt.

 1. Bij beëindiging van het programma volgt een uitstroomprocedure bestaande uit een eindafrekening van de begeleidingskosten, controle Pherenike eigendommen, verrekening van borggelden en ondertekening van een dechargeverklaring. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Je kunt opzeggen per de 1e van elke maand, met inachtneming van de opzegtermijn. Bij terugval wordt deze voorwaarden automatisch geactiveerd.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 11: Ruimtelijke privacy

 1. De zorgaanbieder draagt ervoor zorg, dat de zorgverlening niet wordt uitgevoerd buiten de waarneming van anderen dan de cliënt, tenzij de cliënt ermee heeft ingestemd dat de zorgverlening kan worden waargenomen door anderen.Onder anderen dan de cliënt zijn niet begrepen degenen wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de zorgverlening noodzakelijk is.

Artikel 12: Informatie

 1. Zorgaanbieder geeft aan de cliënt algemene informatie over de zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg-/dienstverlening, waarover de cliënt redelijkerwijze dient te beschikken. De zorgaanbieder geeft deze informatie schriftelijk als de cliënt daarom vraagt.
 2. De informatie is begrijpelijk voor het bevattingsvermogen van de cliënt. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg-/dienstverlening die de cliënt krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
 3. Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel van de cliënt. Voordat zorgaanbieder overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere terzake deskundige hulpverlener.
 4. Als de cliënt geen informatie wil ontvangen, respecteert de zorgaanbieder dit, behalve indien het belang dat de cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor zichzelf of anderen kan voortvloeien. Bij het aangaan van de overeenkomst, verstrekt de zorgaanbieder daarnaast informatie over de klachtenregeling, huisregels, protocollen en overig relevant beleid van de zorgaanbieder.

Artikel 13: Begeleidingsplan en toestemming

 1. De afspraken over de uitwerking van de zorg-/dienstverlening worden neergelegd in een
  begeleidingsplan. Het begeleidingsplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de
  zorgverlening gemaakt.
 2. Het begeleidingsplan komt in overleg met en met instemming van de cliënt tot stand. Door
  instemming met het begeleidingsplan geeft de cliënt toestemming voor het uitvoeren van
  alle handelingen die deel uitmaken van het begeleidingsplan.
 3. Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van
  het begeleidingsplan, is- behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is- uitdrukkelijke
  toestemming van de cliënt nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak
  tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.
  Achteraf wordt de cliënt zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
 4. Het begeleidingsplan wordt periodiek geëvalueerd. In het begeleidingsplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderlingoverleg. Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het begeleidingsplan is aangegeven, overlegt de zorgaanbieder hier voorafgaand over met de cliënt.

Artikel 14: Verplichtingen van de cliënt.

 1. Cliënt verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Cliënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg-/dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.
 3. Cliënt is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg-/dienstverlening van belang kunnen zijn.
 4. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 15: Dossiervorming, geheimhouding en privacy

Pherenike beschikt over een privacyreglement en een AVG verklaring. Het doel van dit reglement en de verklaring is een praktische uitwerking te geven aan de Privacy van cliënten en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin staat onder andere aangegeven:

 1. Pherenike verplicht zich gegevens van de cliënt vertrouwelijk te behandelen en niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt in enige vorm met derden te delen.
 2. De cliënt verplicht zich tot strikte geheimhouding over mede cliënten, medewerkers, locaties en het programma van Pherenike
 3. Het ‘privacy beleid en reglement’ is te allen tijde bij de begeleiding op te vragen.

Artikel 16. Gedragscode

Alle medewerkers en cliënten bij Pherenike dienen zich te houden aan de gedragscodes. De gedragscodes zijn gebaseerd op de volgende pijlers:

 1. respect tonen
 2. betrouwbaar zijn
 3. in dialoog en oplossingsgericht handelen
 4. representatief zijn
 5. verwachtingen op HR-beleid
 6. Gedragscodes zijn te allen tijde bij het management van Pherenike op te vragen

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. Cliënt is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een door de zorgaanbieder tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van de zorgaanbieder te herstellen.
 2. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag dat terzake door een door de zorgaanbieder gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt, bij zorg-/dienstverleningsovereenkomsten die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
 3. De cliënt is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) te sluiten.
 4. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing van of schade aan de persoonlijke eigendommen van de cliënt.

Artikel 18: Klachten

 1. De wet verplicht iedere zorginstelling een klachtenregeling op te stellen. Pherenike heeft een klachtenfunctionaris en is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. http://klachtenportaalzorg.nl/klachtenportaal-zorg/klachtenprocedure

Artikel 19: Indicatie

 1. De Zorgvrager die ZIN ontvangt, die met een PGB zorg inkoopt of die zorg ontvangt in het kader van Beschermd Wonen, dient een geldige Beschikking aan de Zorgaanbieder te overleggen.
 2. Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de Zorgaanbieder binnen de grenzen van de gemaakte afspraken geen verantwoorde zorg (meer) kan leveren, vraagt de Zorgvrager binnen zeven dagen na het gemotiveerde verzoek van de Zorgaanbieder, in overleg met de Zorgaanbieder, een nieuwe Beschikking aan bij de daarvoor verantwoordelijke Gemeente of instantie.

Artikel 20 Tarieven, facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Voor zover op het overeengekomen zorgaanbod bij wet vastgestelde tarieven van toepassing zijn, wordt het tarief bepaald volgens deze bij wet vastgestelde tarieven.
 2. Voor zover het overeengekomen zorgaanbod aanbesteed of gesubsidieerd is door de Gemeente als Opdrachtgever, zijn de overeengekomen tarieven tussen de Zorgaanbieder en de Gemeente van toepassing.
 3. De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgaanbod kunnen jaarlijks worden aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en/of bij wet vastgestelde tarieven.
 4. Bij levering op basis van ZIN declareert de Zorgaanbieder de kosten bij de Opdrachtgever waarmee de Zorgaanbieder op grond van toepasselijke wetgeving een overeenkomst heeft gesloten.
 5. Bij levering op basis van Pgb declareert de Zorgaanbieder de kosten bij de Zorgvrager waarmee de Zorgaanbieder op grond van toepasselijke wetgeving een overeenkomst heeft gesloten.
 6. Indien de Zorgvrager aanvullende Zorg- en dienstverlening wil ontvangen die niet onder ZIN of het Pgb valt, komt deze voor rekening van de Zorgvrager. Hierover moet schriftelijke overeenstemming bestaan tussen de Zorgaanbieder en de Zorgvrager. Deze overeenstemming maakt deel uit van de Zorgovereenkomst.
 7. De Zorgaanbieder behoudt zich het recht voor om reiskosten (kilometervergoeding en kosten van het reizen met openbaar vervoer) in rekening te brengen indien deze tijdens het leveren van de Zorg- en dienstverlening worden gemaakt. Reiskosten van en naar de cliënt worden niet in rekening gebracht.
 8. Bij ZIN en PGB kan de cliënt een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels van de WMO. De zorgaanbieder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetcak.nl.
 9. Client zal mogelijk een huur moeten betalen. Dat hangt af van de gekozen woonvorm bij Pherenike.
 10. In geval van beschermd wonen zijn de woonkosten meegenomen in de beschikking en betaal je een eigen bijdrage. In andere gevallen sluit Pherenike een huurovereenkomst met cliënt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetcak.nl.
 11. Bij instroom van het programma dient de huursom te zijn bijgeschreven op de rekening van Pherenike. Daarna dient het telkens voor de eerste dag van de maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Pherenike.
 12. De borg is gesteld op €400,- en dient voor aanvang van het programma te worden betaald.
 13. Cliënt (budgethouder) dient gebruik te maken van een budgetbeheerder. Heeft u zelf de regie over uw zorg en laat u de pgb-administratie over aan een door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger, curator of bewindvoerder dan is deze persoon uw budgetbeheerder, deze taken kunnen niet worden overgedragen aan derde. Indien u geen gebruik maakt van een
  curator of bewindvoerder, dan dient u de pgb-administratie uit te laten voeren door een door Pherenike aangewezen AEP-erkend pgb-bureau en is dit bureau uw budgetbeheerder. Kosten hiervoor zijn voor cliënt zelf.
 14. Cliënt kan tevens verblijven (en zorg ontvangen) op basis van ‘private funding’, deze kosten worden individueel met cliënt afgesproken, er wordt dan een individueleovereenkomst tussen Pherenike en cliënt opgesteld.
 15. Cliënt dient geheel zelfvoorzienend te zijn en eventuele kosten zoals de eigen bijdrage voor de huur, levensonderhoud, verzorgingsartikelen en reiskosten vanaf moment van instroom zelf te kunnen betalen.
 16. Op alle zorg-/dienstverlening voor rekening van de cliënt zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.

Artikel 21. Auteursrecht

 1. Met betrekking tot de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij de Zorgaanbieder. De mede met advisering verband houdende stukken die door de Zorgvrager aan de Zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de Zorgvrager.
 2. De Zorgvrager verbindt zich de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de Zorgaanbieder, tenzij sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
 3. De Zorgaanbieder publiceert over in het kader van de Zorgovereenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van de Zorgvrager.

Artikel 22. Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt

 1. Is een wilsbekwame cliënt 16 jaar of ouder, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die
  uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeien uitsluitend na tegenover de cliënt zelf.

Artikel 23. Nakoming tegenover de wilsonbekwame cliënt

 1. Tegenover de wilsonbekwame cliënt van 18 jaar of ouder komt de zorgaanbieder al zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijke vertegenwoordiger van de
  cliënt, tenzij cliënt naar oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van
  een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt de zorgaanbieder
  de wil van de cliënt voor wat betreft dat onderdeel.
 2. Ontbreekt een wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in 24.1 dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeien na tegenover de belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeien na tegenover een van de
  volgende personen:
  ● de echtgenoot van de cliënt
  ● de geregistreerde partner van de cliënt
  ● de levensgezel van de cliënt
  ● een ouder van de cliënt
  ● een kind van de cliënt
  ● een broer of zus van de cliënt
  ● Aep erkend Pgb-bureau
  De zorgaanbieder kiest tegenover welke van de genoemde personen hij zijn verplichtingen
  nakomt, bij de keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de cliënt en diens
  geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

Artikel 24: Annulering

 1. Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van zeven werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de cliënt worden geannuleerd. De zorgaanbieder zal de overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren, behalve indien het belang dat de cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor zichzelf of anderen kan
  voortvloeien.
 2. In geval van niet tijdige annulering brengt de zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 25: Wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door de zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan de cliënt zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 26: Slot

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023.
 2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden met betrekking tot zorg-/dienstverlening van de Pherenike.
 3. Pherenike behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, te wijzigen. Toestemming of instemming van de wederpartij met de wijzigingen is niet vereist.