Privacybeleid

Privacybeleid

1. Over Pherenike +

Pherenike is een zelfstandig opererende organisatie die cliënten ondersteunt bij re-integratie na klinische opname voor verslavingsproblematiek. Hiervoor biedt Pherenike een beschermd wonen traject.

2. Wat is onze rol bij het verwerken van persoonsgegevens? +

Pherenike is een gecertificeerde woonzorginstelling. Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van gemeentelijke subsidieaanvragen van cliënten die ons daar opdracht voor geven. Onze rol bij het verwerken van persoonsgegevens is daarin uitsluitend aan te duiden als Verwerker. Voor de begeleiding van onze cliënten houden wij een dossier bij. Hiervoor zijn we Verwerkingsverantwoordelijke.

Wij verwerken persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke bij:

 • Begeleiding tijdens verblijf in Pherenike.
 • De uitvoering van arbeidsrechtelijke overeenkomsten met onze werknemers.

Wij verwerken persoonsgegevens als Verwerker:

 • Ten behoeve van de cliënt bij subsidie aanvraag bij gemeente.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? +

Wanneer u of uw behandelaar een aanvraag voor begeleiding bij ons indient, vragen wij voor de uitvoering van deze dienstverlening om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u of uw behandelaar aan ons.

 • Contactgegevens:
  • Voor de aanvraag van onze dienstverlening hebben wij contactgegevens van u nodig.
  • Deze gegevens gebruiken wij om met u te communiceren over uw aanmelding.
 • Burgerservicenummer (BSN):
  • In sommigen gevallen verwerken wij ook uw BSN.
  • Dit doen wij alleen als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.
  • Dit geven wij bij u aan.
 • Medische gegevens:
  • Voor de beoordeling van uw aanvraag geeft u uw behandelaar toestemming om medische gegevens over u aan ons te verstrekken.
 • Motivatiebrief:
  • Voor de beoordeling van uw aanvraag vragen wij u uw motivatie schriftelijk aan ons te doen.

Voor de verwerking van deze gegevens tekent u een Toestemmingsverklaring. Hierin verleent u toestemming om met uw behandelaar gegevens uit te wisselen en uw aanvraag voor gemeentelijke subsidie in gang te zetten.
Onze website kunt u bezoeken voor informatie. Op onze website maken wij geen gebruik van technische faciliteiten om uw gedrag te volgen.

4. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? +

In de meeste gevallen krijgen wij persoonsgegevens rechtstreeks van u. Gezondheidsgegevens ontvangen wij van uw behandelaar. We leggen in ons verwerkingenregister vast van welke bronnen we gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij ons bekend zijn. We informeren u zoveel mogelijk over de bronnen waar we de gegevens van hebben ontvangen.

5. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? +

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij gebruiken persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen bij de uitvoering van onze wettelijke en contractuele verplichtingen. Om u te kunnen begeleiden bij re-integratie is het uiteraard ook noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.

6. Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken? +

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij hanteren de volgende grondslagen: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gemaakte afspraken. Voor enkele verwerkingen vragen wij specifiek uw toestemming, zoals voor de aanvraag van gemeentelijke subsidie. In geval van werknemers is ook sprake van een wettelijke plicht tot het verwerken van persoonsgegevens.

7. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? +

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid en zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken. Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Medewerkers verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van geheimhouding en omgang met persoonsgegevens.

8. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens gegevens? +

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid opgesteld.

9. Met wie delen wij persoonsgegevens? +

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met – medewerkers van Pherenike die direct betrokken zijn bij de actuele dienstverlening en begeleiding – de via Pherenike ingeschakelde behandelaren en overige deskundigen die betrokken zijn bij herstelbegeleiding en re-integratie – verwerkers van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een indicatie voor beschermd wonen verwerkt wordt door de sociale verzekeringsbank (SVB). Wij kunnen de verwerking van persoonsgegevens ook uitbesteden aan derde partijen. Volgens de wet zijn die derde partijen dan verwerkers van persoonsgegevens. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IT dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties. Zulke partijen worden beschouwd als verwerker omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens in het kader van onze producten en diensten. Wij blijven in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

10. Wat zijn uw rechten? +

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van ons uit kunt oefenen. Welke rechten dit zijn en hoe u die ten opzichte van ons kunt uitoefenen leest u hieronder.

 • Gegevens inzien of verbeteren.
  • U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
 • Afschermen.
  • Bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs moet u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken.
  • We raden u ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen.
 • Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
  • In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen.
  • Dit is het geval indien – de persoonsgegevens niet langer nodig zijn de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt – u gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt – uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt – wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te wissen.
 • Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht.
  • Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of:
   • (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen;
   • (ii) om een wettelijke verlichting na te komen;
   • of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Ook kan het zijn dat wij wettelijk verplicht zijn bescheiden in ons archief te bewaren.
 • Informatie bij niet voldaan aan verzoek.
  • Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.
 • Beperking van de verwerking.
  • Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.
  • Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.
 • Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit).
  • U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten.
  • Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen.
  • Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.
 • Recht van bezwaar.
  • U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde.
  • In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

11. Aanpassing van onze privacyverklaring +

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Daar publiceren wij altijd de laatste versie. Wij zullen u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een pop-up banner, mail of nieuwsbericht.

12. Vragen of klachten. +

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u een klacht over privacy? Dan kunt u contact opnemen met Pherenike. Stuur een mail naar: info@pherenike.org. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door telefonisch contact met hen op te nemen via 0900-2001201.